Word een Vriend van De Bakkerij!

Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar door de kerken hulp gegeven wordt aan Leidenaren. Vroeger was hier de Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen. Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern centrum voor hulp en dienstverlening.

Wat is diaconie?

Vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij geeft de Diaconie Protestantse gemeente Leiden (PgL) hulp aan ieder die dat nodig heeft, ongeacht afkomst of religie. Diaconie is het ‘doen’, het in praktijk brengen van geloven. Basis voor de diaconale hulpverlening is de bijbelse boodschap van Matteüs 25.

Persoonlijke hulp van de diaconie

Er wordt geholpen onder het motto ‘helpen waar geen (andere) helper meer is’. Veel mensen raken in grote problemen. Soms kunnen zij niet meer of niet tijdig door de reguliere hulpverlening geholpen worden. Uiteindelijk doen zij dan een beroep op de individuele hulp van de Diaconie. Zij krijgen boodschappenbonnen, een bedrag in de vorm van een lening of worden verwezen naar de Voedselbank.

Zorg voor de samenleving

Wanneer de Diaconie tekortkomingen in de sociale zorg signaleert, worden er vanuit De Bakkerij steeds nieuwe initiatieven voor hulp ontwikkeld, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. De Diaconie PgL werkt daarbij samen met andere kerken uit de stad en de regio, met de Gemeente Leiden en met een groot aantal maatschappelijke organisaties. Ook wordt meegewerkt aan plaatselijke en landelijke campagnes en acties.

Hulp aan mensen verder weg

Het werkterrein van de Diaconie PgL beperkt zich niet tot Leiden en de regio. De Diaconie biedt ook hulp in het buitenland. Er is een intensief contact met een aantal gemeenten in Roemenië. Daarnaast wordt er tijdelijk steun gegeven aan projecten in binnenen buitenland, bijvoorbeeld via het Avondmaalsproject. De opbrengst van de Avondmaalscollecten in de wijken van de Protestantse Gemeente Leiden wordt jaarlijks bestemd voor een diaconaal project.

Diaconaal centrum De Bakkerij

De Diaconie PgL heeft in De Bakkerij haar kantoor en administratie. Behalve met de individuele hulp en het signaleren en oplossen van knelpunten in de samenleving houdt ze zich ondermeer bezig met het jongerendiaconaat, de contacten met Roemenië en het organiseren van werkvakanties voor jongeren daarheen. Er wordt op alle terreinen intensief samengewerkt met de Rooms Katholieke Diaconie Leiden. Bovendien is De Bakkerij werk- of vergaderplek van een aantal instellingen op maatschappelijk gebied waarvan de doelstelling nauw verwant is aan die van de Diaconie: het helpen van mensen.

De financiën

De Diaconie doet haar werk in samenwerking met de diaconieën van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Leiden. Het werk wordt gefinancierd uit de diaconale collecten in de kerkdiensten, uit giften, legaten en schenkingen, uit de rente en verhuur van de bezittingen en ondersteuning door diaconieën uit de regio. De Diaconie krijgt geen subsidie.

Niet alleen voor de organisatie en het onderhoud van het eeuwenoude pand, maar ook om het werk voort te kunnen zetten en aan de steeds toenemende vraag om hulp te kunnen voldoen is veel geld nodig.

Vrienden van De Bakkerij

U kunt het werk steunen door vriend van De Bakkerij te worden met een jaarlijkse gift van minimaal € 25,- . Voor grotere bedragen is het fiscaal aantrekkelijk een gift te geven in termijnen van lijfrente (minimaal € 200,- voor vijf jaar).

Vriend van De Bakkerij - € 25,- of meer

Hartsvriend van De Bakkerij € 100,- of meer

Boezemvriend van De Bakkerij € 1.000,- of meer

Naaste van De Bakkerij € 5.000,- of meer

Rekeningnummer Diaconie Protestantse gemeente Leiden: NL 46 INGB 0000 097065

Ja, ik geef mij op als Vriend van De Bakkerij!