Diaconiepagina Leids Kerkblad, februari 2010

Hoogtepunten uit 2009

Op de nieuwsjaarsontmoeting

Het was gezellig druk op vrijdagmiddag 15 januari, de nieuwjaarsbijeenkomst van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden. Velen, beroepsmatig of vrijwillig betrokken bij het werk van de Diaconie in De Bakkerij wensten elkaar en de Diaconie alle goeds toe voor 2010. Bert Verweij, voorzitter van het College van Diakenen, noemde een aantal hoogtepunten uit het afgelopen jaar: het Colour your Mindfestival (antiracismedag); de gezamenlijke Paasbrodenactie in de protestantse wijkgemeenten en de RK parochies; de uitgaansdag voor dak- en thuislozen van M25 Leiden; de goede contacten met het RK Diaconaal Bestuurscollege en de vrouwennetwerken; de jongerenwerkvakantie van M25 Roemenië naar Targu Mures; de Open Monumentendagen met ‘Leidse vluchtelingen op de kaart’ in De Bakkerij; M25 Highlands, de ontmoetingsdag voor M25-groepen uit het Bisdom Rotterdam in de Hooglandse Kerk; de presentatie van de brochure ‘Leidse Kerken en de WMO’ en de voorbereiding van de Stichting Straatpastoraat Leiden.

Nieuwjaarstoespraak: Straatpastoraat

Ton SnepvangersOmdat Mariëtte Brekelmans, straatpastor in Den Haag, helaas door ziekte verhinderd was, hield Ton Snepvangers, mede-initiator van de Stichting Straatpastoraat Leiden i.o. de nieuwjaarstoespraak. In Leiden wordt er nog steeds gerekend met zo’n 500 dak- en thuislozen. Velen hebben een combinatie van psychiatrische- en verslavingsproblemen. Het merendeel maakt gebruik van de bestaande opvangmogelijkheden, maar desondanks verblijft een kleine groep dag en nacht op straat. Het niet hebben van een vaste plek dwingt dak- en thuislozen iedere dag weer tot een zwaar en uitputtend overleven en het gevolg is onder meer verwaarlozing, armoede, vervuiling, honger of uitputting. Gevolgen die voor iedereen op straat te zien zijn. Behalve de door de hulpverlening geboden somatische, psychische en sociale zorg heeft de dak- en thuisloze, net als ieder ander, ook behoefte aan ‘zielzorg’. Het gaat dan om vragen rond levensbeschouwing en zingeving, zoals leven en dood, verlies, rouw, eenzaamheid, schuld en vergeving. Die ‘zielzorg’ is het terrein van de straatpastor. Hij of zij richt zich op heel de mens en wil letterlijk náást de dakloze staan waar die op straat te vinden is. Daar is behoefte aan. De straatpastor is een gezant vanuit de samenleving, met de boodschap dat ook de dakloze meetelt, ertoe doet (empowerment). De straatpastor heeft individuele contacten, maar kan ook groepspastoraat opzetten. Vaste momenten zijn de maaltijden of liturgische vieringen voor dak- en thuislozen.

Straatpastoraat is geen hulpverlening, daarin voorzien andere instanties. Straatpastoraat is ook geen belangenbehartiging: in Leiden is daarvoor een straatadvocaat aangesteld. Straatpastoraat werkt vanuit een christelijke inspiratiebron en staat open voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing.

Hulpverleningsinstellingen voor dak- en thuislozen beamen dat er behoefte is aan aandacht voor de levensbeschouwelijke kant van het leven. In Leiden is dat niet anders, zoals blijkt uit de medewerking van onder meer De Binnenvest en de straatadvocaat. De Stichting Straatpastoraat Leiden i.o. heeft inmiddels een bestuur en binnenkort zal de stichting een feit zijn. De kapel van Verbum Dei is beschikbaar voor vieringen op vrijdagavond en de beide diaconieën zorgen voor inhoudelijke ondersteuning en onderdak in De Bakkerij. Twee belangrijke dingen ontbreken nog: een man of vrouw die de taak van straatpastor in Leiden op zich wil nemen en een budget.

Bij dat laatste kan het Avondmaalsproject ‘Straatpastoraat in Leiden’ een beetje helpen: rekening 97065 o.v.v. Avondmaalsproject.

Personalia

Ds. W. A. M. Kelder is vanaf 1 januari 2010 niet langer als diaconaal predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Leiden ten behoeve van het werk in Diaconaal Centrum De Bakkerij.

RK diaconaal werker Ton Snepvangers blijft voorlopig coördinator a.i. van De Bakkerij.

Janneke Jansen en Henriëtte van den Broek zijn afgetreden als diaken, resp. van de Vredeskerk en De Regenboog. Zij waren aangesteld voor het werk van de centrale Diaconie in De Bakkerij. Janneke Jansen was 5 jaar lid van het moderamen en secretaris van het College van Diakenen. Zij blijft lid van de Commissie Individuele Hulp. Henriëtte van den Broek, sinds 1992 betrokken bij de Diaconie, was 8 jaar moderamenlid en notuleerde alle vergaderingen. Zij gaat door met het schrijven van de Diaconiepagina in het Leids Kerkblad en het Diaconie-Bericht en blijft voorzitter van De Goemoers.

Conciërge Cor Baart gaat per 1 maart met pensioen en verlaat na bijna 12 jaar De Bakkerij.

Transport naar Roemenië

T/m donderdag 25 februari kan er van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur, kleding, schoeisel, beddengoed en linnengoed (schoon en graag verpakt in dozen) naar De Bakkerij gebracht worden voor Roemenië. Info: Jacqueline Schoonwater.

Op 21 januari is de oude rolstoelbus van Verpleeghuis Leythenrode overgedragen aan diaconaal werker Jacqueline Schoonwater. De bus is bestemd voor de Fundatia Lazarenum in Targu Mures. Henk Vis, vrijwilliger bij de Diaconie, zal de bus, samen met zijn broer, naar Roemenië rijden.

Wie viert mee in Roemenië?

Op 31 oktober 1998 vierden 25 mensen uit Leiden en omstreken samen met de gemeente van de Burchtkerk in Targu Mures in Roemenië het 10-jarig bestaan van de contacten tussen de Leidse Diaconie en Targu Mures. Na de revolutie in 1989 werd de Fundatia Lazarenum, de diaconie van de Burchtkerk, opgebouwd. Er is, samen met de Roemeense partners, in al die jaren heel wat tot stand gebracht. De transporten naar Roemenië (o.a. levensmiddelen en kleding), de Jongerenwerkvakanties, de acties voor het Casa Diaconala (bejaardenhuis), de hulp aan arme grote gezinnen, de kledingwinkel van de Burchtkerk, het Picihuis (opvang van straatkinderen) en de Leidse Straat (huisvesting en begeleiding van dakloze gezinnen). Er werd ook hulp gegeven aan de hartkliniek Procardia, met het Brinks-Paeshuis. Bovendien werden er contacten gelegd tussen wijkgemeenten en Roemeense dorpen. Dat resulteerde in allerlei hulpprojecten. Jacqueline Schoonwater was bijna vanaf het begin de drijvende kracht achter al deze activiteiten. Zij organiseerde 20 werkvakanties en wist in de loop der jaren voor de projecten vele guldens en euro’s binnen te halen. Het werk in Roemenië klinkt nu als een klok en is haast enig in zijn soort in een land, dat nog steeds in een achterstandsituatie verkeert, hoewel het inmiddels lid is van de EU. Om daar 20 jaar na de revolutie bij stil te staan zal de bekende bisschop László Tőkés op zondag 9 mei voorgaan in een viering in de Burchtkerk. Natuurlijk zijn alle direct betrokkenen vanaf 1988 welkom daarbij.

Vanuit De Bakkerij wordt geen reis georganiseerd, iedereen is vrij om op eigen wijze naar Roemenië te gaan. Bv. vliegen met Malev, Amsterdam-Boedapest-Targu Mures, vertrek 10.00 uur, aankomst 15.45 uur. www.chartersunlimited.nl is sinds 1990 betrokken bij onze reizen. Of per trein (4 x overstappen, 30 uur) of auto (2 dagen met overnachting).

Jacqueline Schoonwater wil graag weten wie van plan is te gaan. Zij heeft informatie over logiesmogelijkheden.

Verdubbeling kerstbonnen

Elk jaar coördineert de Diaconie de uitgifte van kerstbonnen aan mensen met een laag inkomen. Zij kunnen die in een supermarkt inleveren voor levensmiddelen voor de kerstdagen. Fondsen, diaconieën en particulieren dragen bij aan de bonnen. In 2009 werden zowel de Diaconie als de Stichting Urgente Noden (SUN) overspoeld met aanvragen. Gaf de Diaconie in 2008 450 bonnen uit, in 2009 waren dat er 772, voor een bedrag van € 7.720,-; SUN hielp in 2008 250 gezinnen; in 2009 werd voor € 12.000,- hulp gegeven aan 300 gezinnen. Dankzij enkele fikse donaties van de Stichting Fundatie Notelaers en de Interparochiële Charitas Instelling van de Leidse parochies is de financiering van de kerstbonnenactie uiteindelijk toch nog rond gekomen.

Marktplein diaconaat

In december werd in De Bakkerij de aftrap gegeven van Marktplein Diaconaat, een uitwisselingsnetwerk van Kerk in Actie. De bijbehorende website www.kerkinactie.nl/marktplein is een ontmoetingsplek voor professionals én vrijwilligers rond diaconale vragen en aanbod, met vernieuwende diaconale ideeën en een schat aan achtergrondinformatie, adressen en links.

Op de studiedag voor diaconale werkers in De Bakkerij werd de diaconale pelgrimstocht De Leidse 7 gelopen (uit november 2007) als voorbeeld van een activiteit om gemeenteleden te betrekken bij het diaconale werk. Na de lunch werd door hoogleraar diaconaat Herman Noordegraaf ingegaan op theorie en methode van het diaconaat.

Jong! – februari 2010

Meedoen met M25 Leiden?

Wat is M25?
Een jongerenproject vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden, dat jongeren tussen 12 en 17 jaar uitdaagt en ondersteunt om zich in te zetten voor de zwakkeren in de stad Leiden en omgeving die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wat doet M25 Leiden?
M25 Leiden neemt contact op met organisaties als de voedselbank, het opvanghuis voor dak- en thuislozen, een ziekenhuis, verzorgingshuis, of de jeugdgevangenis. We vragen hen of jongeren een bijdrage kunnen leveren aan hun werk. Samen met mensen van die organisaties word je dan voorbereid op het vrijwilligerswerk dat je voor hen kunt doen. En vervolgens ga je samen met andere jongeren ook echt aan de slag. Voor de komende maanden staat het volgende op het programma: meedenken en meewerken aan een programma voor kinderen en jongeren van het Colour your Mindfestival 2010 op 21 maart in de Pieterskerk (Antiracismedag), helpen inzamelen van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank en fietslessen geven aan allochtone vrouwen.

Wie kan er meedoen?
M25 Leiden kent behalve de leeftijd (van 12-17 jaar) geen drempels om mee te doen. Of je gelovig bent of niet, rooms-katholiek, protestants, moslim of hindoe, je bent van harte welkom. Want andere mensen willen en kunnen helpen is immers niet aan geloof of levensbeschouwing gebonden.

De enige drempels liggen misschien in jezelf. Is het niet eng om een dakloze of verslaafde te ontmoeten? En in ziekenhuizen kom je misschien liever zo min mogelijk. Of misschien twijfel je wel of je mensen echt iets te bieden hebt. Vooroordelen, angst of twijfels aan jezelf? Kom gewoon een keertje meedoen en je merkt vanzelf óf en hóe je daarmee om kunt gaan. Er is juist weer een nieuwe groep van 10 jongeren gevormd.

Hoe kan je meedoen?
Lid worden van M25 Leiden kan op diverse manieren. Belangrijk is vooral dat je de juiste gegevens doorgeeft. Bij je aanmelding moet je je naam, geboortedatum, adres, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres doorgeven, zodat we je in de toekomst ook makkelijk kunnen bereiken.

  • Per post: M25 Leiden, p/a Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c, 2312 HG Leiden.
  • Per telefoon: 071-5144965, maandag t/m donderdag, van 9.00 tot 16.30 uur.
  • Per e-mail: info[at]m25leiden[dot]nl

Voor meer info: www.m25leiden.nl

Jacqueline Schoonwater en Ton Snepvangers in De Bakkerij