Individuele Hulp

De individuele hulp van Diaconaal Centrum De Bakkerij is een bekend laatste vangnet voor veel hulpverlenende instanties en partnerorganisaties in de regio.
Daar waar reguliere hulpverlenende instanties en gesubsidieerde partnerorganisaties vaak gebonden zijn aan diverse voorwaarden, protocollen en procedures, geoormerkte gelden en andere vooraf afgegrensde voorzieningen, kan ons centrum vaak tijdelijk hulp verlenen in afwachting van het moment waarop de reguliere hulpverlening kan inspringen.

Naast de talloze mensen die zich bij ons melden voor informatie over mogelijkheden voor hulpverlening, melden zich jaarlijks ca. 200 mensen met complexe acute hulpvragen rond onderdak, voeding, kleding, medische en tandheelkundige hulp, reiskosten, bemiddeling bij hulpverlenende instanties en juridische ondersteuning. 

Dankzij een uitgebreid netwerk aan lokale en landelijke partnerorganisaties, een bescheiden opvanghuis waar we jaarlijks zo'n 20 gasten voor beperkte tijd (max. 3 maanden) onderdak bieden en afspraken met lokale tandartsen en huisartsen, kunnen we snel en flexibel inspringen op een breed scala aan hulpvragen.

De toename van mensen met psychische problemen die zich bij ons melden, mede als gevolg van bezuinigingen in de GGZ en de komst van grote groepen getraumatiseerde mensen naar ons land, heeft de hulpverlening in de afgelopen jaren steeds complexer gemaakt voor medewerkers en vrijwilligers in De Bakkerij.
Daarnaast zijn er voortgaande wisselingen in partnerorganisaties in het veld, verschuivingen van verantwoordelijkheden en aandachtsvelden bij gemeentelijke en regionale instanties en wijzigingen in voorliggende voorzieningen.

Sinds 1 februari 2018 hebben we dankzij de steun van de Vogelgezang Foundation Tamara Breton aan kunnen stellen als projectmedewerker Individuele Hulp. Een extra steun in de rug voor de medewerkers en vrijwilligers die zich in en vanuit ons centrum bezighouden met acute hulp aan mensen met uiteenlopende hulpvragen die zich dagelijks bij ons melden.