Organisaties

In Diaconaal Centrum De Bakkerij hebben naast de beide diaconieën de volgende organisaties of bewoners hun werkplek en vergaderruimte:

Overige bewoners van De Bakkerij

Amnesty International
Onpartijdige organisatie die over de hele wereld opkomt voor een aantal fundamentele mensenrechten.
Landelijk informatienummer: 020-6264436.

Adviesraad WMO Leiden
De Adviesraad WMO Leiden adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het Wmo-beleid en uitvoering daarvan. Daarbij heeft de Adviesraad speciale aandacht voor kwetsbare burgers.
T:  071-514 97 44
W: http://www.adviesraadwmoleiden.nl
E: info[at]adviesraadwmoleiden[dot]nl

Adviesraad Werk en Inkomen Leiden en Leiderdorp
De raad adviseert beide gemeenten met betrekking tot het beleid en de uitvoering van het beleid op het terrein van Werk en Inkomen. Te denken valt aan de Participatiewet, WWB,WSW, participatiecentrum, minimabeleid, schuldhulpverlening, dienstverlening etc. De ervaringen van WSW-ers, Wajongers en bijstandsgerechtigden staan hierbij centraal.
T: 06-16576775, voorzitter Carla van Loon
W: http://adviesraadwerkinkomenleiden.weebly.com
E: awill[at]ziggo[dot]nl

Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden
Voorkomen en bestrijden van discriminatie op grond van ras, huidskleur, sekse, seksuele voorkeur en godsdienst.
T:  070-3028686
W: www.discriminatiezaken.nl
E: info[at]discriminatiezaken[dot]nl

Goemoers, de
(Stichting Fonds van het College van VrouwenKraammoeders)
Materiële hulp (sinds 1582) aan kraamvrouwen met een minimuminkomen, vanuit de historische Goemoerskamer, vanaf 2014 in samenwerking met de Stichting Babyspullen in Heerhugowaard. Zie ook het jaarverslag 2016.

Van in De Bakkerij ingezamelde babyspullen (t/m maat 98) worden door de Stichting Babyspullen babypakketten samengesteld (start- en vervolgpakketten, J/M).
Deze gratis pakketten worden op aanvraag door verschillende hulpverleningsorganisaties door De Goemoers uitgegeven.

Aanvragen kunnen ingediend worden bij Chantal Knulst, secretaris van De Goemoers:
E: info[at]debakkerijleiden[dot]nl
T: 071-5144965

Stichting Bewindvoering Nu voor Later
De Stichting Bewindvoering Nu voor Later helpt mensen, die psychose gevoelig zijn, zoals bij schizofrenie, met hun financiële huishouding.
Door praktische begeleiding en advies, neemt zij de financiële zorg uit handen, zodat men zich in rust kan concentreren op de verbetering van hun geestelijke gezondheid.
T: 071-5146811
W: http://www.nuvoorlater.com
E: info[at]nuvoorlater[dot]com

Stichting De Werkwissel
individuele begeleiding aan werkzoekenden uit Leiden e.o. die niet optimaal begeleid kunnen worden via de reguliere begeleidingstrajecten en zelf niet beschikken over de noodzakelijke middelen voor professionele coaching.
T: 06-38751263
W: http://www.dewerkwissel.nl
E:  info[at]dewerkwissel[dot]nl  

Stichting Present Leiden
Organiseert kortdurende projecten met vrijwilligers.
T: 06-16512448,
W: http://www.stichtingpresent-leiden.nl
E:  info[at]stichtingpresent-leiden[dot]nl

Stichting Straatpastoraat Leiden
pastorale zorg voor dak- thuislozen
Straatpastor Folly Hemrica
T:  06-38129086
W: http://www.straatpastoraatleiden.nl
E: pastor[at]straatpastoraatleiden[dot]nl

Stichting Thuis in Taal
Onderwijs voor volwassenen, die de stof van de basisschool willen leren of ophalen; óók taalonderwijs voor anderstaligen.
T:  071-5123069
W: http://www.stichtingthuisintaal.nl
E: info[at]stichtingthuisintaal[dot]nl

Stichting Urgente Noden Leiden (SUN)
SUN Leiden (Stichting Urgente Noden Leiden) heeft als als doel om financiële steun te verlenen aan mensen die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. 
T:  06-10884470 (09.00-12.00 uur)
W: http://www.sunleiden.nl
E: info[at]sunleiden[dot]nl

Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland
Begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen in Leiden.
T:  071-5133088; 071-5663128   F: 071-5143769
W: http://www.vluchtelingenwerk.nl
E: infoleiden[at]vwzhn[dot]nl

Stichting Hofjes Diaconie van de Hervormde gemeente Leiden
Conctactgegevens met ingang van 1 januari 2014
Prinsen Beheer O.G.
Rhijngeesterstraatweg 94
2343 BX Oegstgeest
T: 071-3014668
E: info[at]prinsen-beheer[dot]nl

BijlageGrootte
PDF-pictogram jaarverslag_2016.pdf883.51 KB